slide foto slide foto slide foto
postel certline
 
   
   
  Politika IMS

   

  Politika IMS společnosti HORTISCENTRUM, s.r.o.

   

  V souladu s požadavky na ověřování jakosti stavebních prací a výrobků a ochrany životního prostředí v rámci mezinárodních norem ISO 9000 je v organizaci vytvářena legislativa integrovaného systému QMS a EMS - IMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14 001:2005.

   

  Na základě podnikatelských záměrů vrcholového vedení stanovilo svoji politiku IMS, která vychází z podnikatelských záměrů a vede k dalšímu rozvoji a prosperitě společnosti, spočívající v trvalém plnění cíle tj. poskytování jakostních stavebních prací a stavebního díla a služeb zákazníkovi při respektování všech jeho specifických požadavků a požadavků na ochranu životního prostředí.

   

   

  1. Politika IMS se orientuje na naplnění očekávání všech zainteresovaných stran:

   

  • zákazníci
  očekávají jakost a spolehlivost dodávky produktů na základě poznatků požadavků a podmínek zákazníka;
  • zaměstnanci
  očekávají vytváření co nejlepších pracovních podmínek, podporu spolupráce a dobré, finanční i sociální podmínky;
  • majitel firmy
  očekává zajištění úspěšnosti organizace, přiměřený zisk a výnosnost svých investic;
  • dodavatelé
  očekávají trvalé obchodní příležitosti a vybudování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů;
  • orgány veřejné a státní správy
  očekávají plnění veškerých právních předpisů a doporučení veřejné správy;
  • sousedé
  očekávají minimalizování enviromentálních dopadů způsobených činností organizace;

   

   

  2. Politika jakosti je vyjádřena následujícími dlouhodobými záměry majitele firmy:

   

  • orientovat všechny činnosti organizace na uspokojování specifických požadavků a přání zákazníků vč.dodržení stanovené jakosti a termínů dodání produktu;
  • neustále udržovat a rozvíjet celkový odborný profil pracovníků a organizace;
  • minimalizovat náklady na nejakostní výrobu, podněcovat jakostní přístup i u dodavatelů materiálů a výrobků vč. kooperace stavebních prací;
  • zabezpečovat potřebné zdroje pro plnění podnikatelských záměrů organizace;
  • zabezpečovat legislativu související s jakostí stavebních prací a stavebního díla.

   

   

  3. Environmentální politika je vyjádřena těmito záměry majitele firmy:

   

  • otevřený přístup
   Umožnit přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o enviromentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní správy, krajskými úřady a zájmovými skupinami.
  • právní a jiné požadavky
   Plnit právní požadavky na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým podléhá. Dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci.
  • vstupní materiály
   Postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých a technických poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidace obalů. Přednostně používat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.
  • technologie a provoz
   Dbát o řádnou údržbu mechanizmů a zařízení, přednostně používat ekologicky šetrné technologie. Zabezpečit provoz s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech vod, půdy, ovzduší, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a odpadu.
  • odpovědnost
   V rámci enviromentální politiky stanovovat a pravidelně přezkoumávat enviromentální cíle, cílové hodnoty a programy EMS.
  • ochrana zdraví a bezpečnost
   Používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.
  • vzdělávání zaměstnanců
   Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o enviromentálních dopadech jejich práce. Předávat enviromentální zkušenosti uvnitř organizace a mezi dodavatele a spolupracující organizace.
  • prevence a zlepšování
   Neustále se zdokonalovat v rámci enviromentálních programů a environmentálního profilu organizace v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo nevratnému poškození životního prostředí. Vrcholové vedení organizace se zavazuje k trvalému a neustálému zlepšování integrovaného systému managementu, jeho procesů a produktů.

   

   

  V Židlochovicích dne 25.2.2008

  Ing. Petr Chocholáč
  jednatel společnosti