slide foto slide foto slide foto
postel certline
 
   
   


  Politika IMS

   

  Politika IMS spolenosti HORTISCENTRUM, s.r.o.

   

  V souladu s poadavky na ovování jakosti stavebních prací a výrobk a ochrany ivotního prostedí v rámci mezinárodních norem ISO 9000 je v organizaci vytváena legislativa integrovaného systému QMS a EMS - IMS dle SN EN ISO 9001:2009 a SN EN ISO 14 001:2005.

   

  Na základ podnikatelských zámr vrcholového vedení stanovilo svoji politiku IMS, která vychází z podnikatelských zámr a vede k dalšímu rozvoji a prosperit spolenosti, spoívající v trvalém plnní cíle tj. poskytování jakostních stavebních prací a stavebního díla a slueb zákazníkovi pi respektování všech jeho specifických poadavk a poadavk na ochranu ivotního prostedí.

   

   

  1. Politika IMS se orientuje na naplnní oekávání všech zainteresovaných stran:

   

  • zákazníci
  oekávají jakost a spolehlivost dodávky produkt na základ poznatk poadavk a podmínek zákazníka;
  • zamstnanci
  oekávají vytváení co nejlepších pracovních podmínek, podporu spolupráce a dobré, finanní i sociální podmínky;
  • majitel firmy
  oekává zajištní úspšnosti organizace, pimený zisk a výnosnost svých investic;
  • dodavatelé
  oekávají trvalé obchodní píleitosti a vybudování vzájemn výhodných dodavatelských vztah;
  • orgány veejné a státní správy
  oekávají plnní veškerých právních pedpis a doporuení veejné správy;
  • sousedé
  oekávají minimalizování enviromentálních dopad zpsobených inností organizace;

   

   

  2. Politika jakosti je vyjádena následujícími dlouhodobými zámry majitele firmy:

   

  • orientovat všechny innosti organizace na uspokojování specifických poadavk a pání zákazník v.dodrení stanovené jakosti a termín dodání produktu;
  • neustále udrovat a rozvíjet celkový odborný profil pracovník a organizace;
  • minimalizovat náklady na nejakostní výrobu, podncovat jakostní pístup i u dodavatel materiál a výrobk v. kooperace stavebních prací;
  • zabezpeovat potebné zdroje pro plnní podnikatelských zámr organizace;
  • zabezpeovat legislativu související s jakostí stavebních prací a stavebního díla.

   

   

  3. Environmentální politika je vyjádena tmito zámry majitele firmy:

   

  • otevený pístup
   Umonit pístup veejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o enviromentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Podporovat výmnu informací a otevený dialog se zamstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní správy, krajskými úady a zájmovými skupinami.
  • právní a jiné poadavky
   Plnit právní poadavky na ochranu ivotního prostedí a jiné poadavky, kterým podléhá. Dodrovat závazné limity emisí do ivotního prostedí a usilovat o jejich minimalizaci.
  • vstupní materiály
   Postupn sniovat spotebu energií a surovin na základ vdeckých a technických poznatk, zabezpeit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidace obal. Pednostn pouívat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a sluby.
  • technologie a provoz
   Dbát o ádnou údrbu mechanizm a zaízení, pednostn pouívat ekologicky šetrné technologie. Zabezpeit provoz s ohledem na minimalizaci záte ivotního prostedí pedevším v oblastech vod, pdy, ovzduší, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a odpadu.
  • odpovdnost
   V rámci enviromentální politiky stanovovat a pravideln pezkoumávat enviromentální cíle, cílové hodnoty a programy EMS.
  • ochrana zdraví a bezpenost
   Pouívat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpené z hlediska jejich zamýšleného pouívání. Dbát o ochranu zdraví zamstnanc a ochranu vnjších subjekt souvisejících s prostedím, ve kterém organizace vykonává svoji innost.
  • vzdlávání zamstnanc
   Vzdlávat, cviit a motivovat zamstnance na všech stupních ízení a informovat je o enviromentálních dopadech jejich práce. Pedávat enviromentální zkušenosti uvnit organizace a mezi dodavatele a spolupracující organizace.
  • prevence a zlepšování
   Neustále se zdokonalovat v rámci enviromentálních program a environmentálního profilu organizace v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo nevratnému poškození ivotního prostedí. Vrcholové vedení organizace se zavazuje k trvalému a neustálému zlepšování integrovaného systému managementu, jeho proces a produkt.

   

   

  V idlochovicích dne 25.2.2008

  Ing. Petr Chocholá
  jednatel spolenosti