slide foto slide foto slide foto
postel certline
 
   
   


  Partnei

   

  Zajímavé odkazy:

  bazény, zastešení  -  ALBION Group, a.s.

   

   

   

        Pestoe umíme mnohé, nkteré ásti realizací necháváme na našich partnerech-subdodavatelích, kteí se na urité obory pímo specializují.

   

  Zahradní stavby - devné prvky:


           Zahrada je kouskem zelen, pírody, kterou si mete soukrom spoutat, opeovávat a hýkat. Je to však také kus Vaší osobnosti. Ztlesnním designu, který se Vám líbí - je Vám vlastní. Není to však jen zelené zrcadlo Vaší duše. Chcete ji obývat, úastnit se ivota v ní... A práv k tomuto úelu ponejvíce slouí menší, i vtší devné stavby a prvky zpíjemující pobyt ve Vašem zeleném skvostu. Píjemné, vzdušné posezení v zahrad pod devnou pergolou nebo vkusn zpracovaná devná mola vybíhající nad jezírko, i "pouhé" posezení jsou pokraováním Vašeho interiéru. Spojí Váš domov s pírodou... A nejen to. Vtáhnou Vás do zahrady a píjemn vybízí k její návštv. Proto i naše firma HORTISCENTRUM s.r.o. se Vám pomocí našich ovených subdodavatel snaí nabídnout komfort tohoto poitku a podle Vašich poadavk dokáeme Vaše pání zrealizovat k Vaší plné spokojenosti.

  »...protoe kdy u není doma zbytí, zahrada je Vaše ití...«

   

   

  Závlahové systémy - tepny Vaší zahrady:


           »...voda není dobrá ani v botách...« je úsmvné heslo, které ovšem pro úspšný ivot a funkci vtšiny prvk v zahrad neplatí. Vdy voda je to hlavní, co Vaše zelená i barevná krása potebuje. Bez ní by trávníky i výsadby nemly tu nádhrn sví barvu a radost by byla to poslední, co byste pi pohledu na Vaši zahrádku pociovali... Zalévat se prost musí a firma HORTISCENTRUM s.r.o. vychází vstíc i tm z Vás, kteí na to nemají v dnešní uspchané dob as. Spolupracujeme s odbornými firmami, které ušijí závlahové systémy pímo na míru práv zahrádce, zahrad i parku. Garantují odbornou projekci, instalaci i následnou péi dle Vašich pání a poadvak. Rádi a ochotn s Vámi prokonzultují Vaše technické zázemí a podmínky a vyuijí Vámi dostupné vodní zdroje tak, aby vše perfektn fungovalo.

  »...íká se, e nemusí pršet, jen kdy kape. Ale se závlahovým systémem to nemusíte ešit ani v tom nejvtším suchu...«

   

   

   

   

  partn5.jpg partn6.jpg partn4.jpg

   

   

  partn3.jpg partn7.jpg